Styret og samarbeidsutvalget

Stiftelsens styre består av 3 medlemmer og 1 varamedlem og er Stiftelsens øverste organ. Daglig leder er saksfremlegger på styrets møter. Samarbeidsutvalget består av 2 foreldrerepresentanter valgt av foreldrerådet og 2 ansatterepresentanter

Styret skal ha det overordnede ansvar for den daglig drift i nært samarbeid med Daglig leder. For barnehageåret 2018/2019 består styret av;

Styrets leder: Ragnar Solberg

Medlem: Ellen Nilsen

Medlem: Arnulf Steinholt

Vara: Trym Mathisen

 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og skal forelegges saker som er viktige for barnehagens innhold, virksomhet og for foreldrene. For barnehageåret 2018/2019 består samarbeidsutvalget av;

Forelder: Barbro Jakobsen

Forelder: Lisa Kildalsen Strand

Ansatt: Hanne Bendiksen

Ansatt: Mari Norvik